ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?Special Fish Fry |അയല പൊരിച്ചത് | Veena’s Curryworld | Ep :725

ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?Special Fish Fry |അയല പൊരിച്ചത് | Veena’s Curryworld | Ep :725

Hi. Namaskar. How are you? Hope all are doing good. Here all of us are fine. Many were sad that I didnt speak about me or ask about them in the last video. Sorry for that. I had posted a…

MISS The BOTTLE FLIP, Eat DISGUSTING BUGS! Ft. That’s Amazing

we’re going to eat best scorpion what is up everybody welcome back to the channel today special guest we have Anjana and Caleb button whatever today’s video we have a series of skills or trick shots and the person who…

Dal Fry – Dal Tadka, Indian Lentil Recipe by Manjula

Today I will be making dal fry or dal tadka. Dal is also known as lentil. This recipe tastes more like what is served in Indian restaurants. Main ingredient is toor dal also known as arhar dal with spicy flavorful…

[Rice cooker series] #1 Cook perfect roast beef by rice cooker!! 炊飯器でローストビーフを作ってみた

[Rice cooker series] #1 Cook perfect roast beef by rice cooker!! 炊飯器でローストビーフを作ってみた

Why are you wearing same t-shirts? Why not? We are buddy. All right let’s go! Today we gonna try cook. Cooking. Do you know how to make roast beef? I don’t know. I think it’s really complicated and takes long…

Wellness Webinar: Ayurveda Cooking Class: Easy, Healthy Snacks for Kids and Adults

Wellness Webinar: Ayurveda Cooking Class: Easy, Healthy Snacks for Kids and Adults

Hi everyone and welcome. My name is Laurina Carroll and I’m an Ayurveda Wellness Consultant. This evening will be a cooking class of healthy snacks for children and adults. I want to tell you a little bit about myself. About…