ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?Special Fish Fry |അയല പൊരിച്ചത് | Veena’s Curryworld | Ep :725

ഇങ്ങനെ മീൻ പൊരിച്ചു കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?Special Fish Fry |അയല പൊരിച്ചത് | Veena’s Curryworld | Ep :725

Hi. Namaskar. How are you? Hope all are doing good. Here all of us are fine. Many were sad that I didnt speak about me or ask about them in the last video. Sorry for that. I had posted a…

Kerala Special Prawns Roast| Chemmeen Roast | ക്രിസ്ത്മസ് സ്പെഷ്യൽ ചെമ്മീൻ വരട്ടിയത്

Hello and welcome to Shabu’s Vlog This is Shabna Fazil with you Today is the first episode after crossing 1000 subscriptions Cookie is here.. Today I will be showing Konch/Prawn/Chemmeen Roast. Since it is for beginners, I will explain everything…